Hållbarhet

Hållbarhet 2021

VARMa HÅLLBARHETSTANKAR 2022

VARMs thoughts about sustainability, for information in English, scroll down.

 

År 2019 var första året för mässan att bli miljödiplomerad och målet för VARM-mässan 2021 är självklart att fortsätta i samma riktning! Även fast möjligheterna försvinner att miljödiplomera delar av årets mässa, på grund av att den sker digitalt, kommer de moment som erbjuds på plats att miljödiplomeras som vanligt, och vi kommer att jobba med hållbarhet i största möjliga utsträckning. Vi arbetar även med att underlätta för nästa projektgrupp att förbättra hållbarhetsarbetet kring mässan genom att aktivt leta innovativa lösningar. 

 

Vi hoppas innerligt att vi nästa år kommer kunna arrangera en vanlig fysisk mässa som kan miljödiplomeras! 

 

Vår ursprungliga tanke för VARM 2021, om vi hade kunnat genomföra mässan fysiskt som tidigare år:

I år satsar vi på att miljödiplomera hela mässdagen, det vill säga att utöver själva mässan kommer även kontaktsamtal, AW’n samt banketten att ingå i diplomeringen. Eventen innan mässan har vi också valt att ha ett starkt miljöfokus på och jobbar med att diplomera även dessa. 

 

Miljöarbetet har inneburit att vi också i år har gått igenom och uppfyllt 59 krav för miljödiplomeringen. Dessa kraven berör delvis hur vi begränsar avfall, utsläpp samt hur vi kan fortsätta inkludera fler människor till våra event samt sprida kunskap om hållbarhet till våra utställare och besökare. Alla som besöker mässan ska få möjlighet att lära sig något nytt under dagen men också känna sig inkluderade och förstådda.

 

Vårt största fokus är att minska vårt ekologiska fotavtryck, konsumtion och avfallet som genereras under mässdagen. Därför riktar vi uppmärksamhet till ekologiska och rättvisemärkta produkter, konsumtionspyramiden och avfallstrappan genom att fokusera på detta:

Minimera mera! 

Engångsartiklar kommer snart vara ett minne blott då vi i så stor utsträckning som möjligt kommer undvika engångsartiklar. De gånger vi kommer använda engångsartiklar kommer dessa självklart vara utvalda med hänsyn till miljön och kommer i största möjliga mån ha en hållbarhetsmärkning. 

 

Digitalisera mera!

Vi kommer även uppmana våra utställande företag att minska sina give-away produkter i år. För visst är det roligare att vinna en extra fin och hållbar vattenflaska än att få med sig en flyer hem? Vi vill istället för en extra pryl, se företagen satsa på digitala lösningar och att skapa värdefulla kontakter med studenterna. Spännande va? Vilka innovativa lösningar tror du vi kommer få se under 2021 och hur många nya spännande kontakter kommer du få på LinkedIn?

Återanvända mera!

Under förra året köptes en hel del återanvändningsbara saker in som vi kommer att använda oss av i år, riktigt smart tycker vi! Självklart kommer vi också att återanvända så mycket material som möjligt och när vi behöver köpa in nya grejer ser vi till att det mesta även kan användas kommande år. 

 

Inspirera mera!

Även i år vägrar vi att trycka upp 600 fysiska kataloger och fortsätter utvecklingen av vår app, VARM-mässan! I den hittar du information om företagen, mässkarta samt schema över våra event, allt du behöver veta helt enkelt. I år arbetar vi även för att inspirera andra arbetsmarknadsmässor på CHALMERS till att digitalisera sina kataloger och ansluta sig till våra fina app.

 


VARMs THOUGHTS ABOUT SUSTAINABILITY ON A DIGITAL CAREER FAIR

 

2019 was the first year for the fair to get a certification, Miljödiplomering in Swedish, by the Swedish Environmental Base association – and this year´s goal is to continue on the same path. This year the fair will be digital which means that we unfortunately can’t get a certification but we will still strive for being as sustainable as possible. 

 

We hope that next year will give the possibility to arrange a physical fair that we can certify! 

 

Our original thoughts for VARM 2021, if the career fair was to be held as usual:

This year we will focus on certifying the entire day of the fair, which means that the fair itself will be certified, but also the personal meetings, AW and banquet. The events before the fair will also have a strong focus on sustainability and hopefully will we be able to certify these as well. 

 

Working with sustainability means that we have fulfilled 59 requirements for the certification. The requirements include limit waste, pollution, including more people like by giving out information in English and lastly the requirements include spreading knowledge about sustainability and the environment. Every visitor should get the opportunity to learn something new but also feel included and understood. 

 

Our main focus is to decrease our ecological footprint, consumption and waste generated during the fair. Therefore we draw attention to using and serving ecological and fair-trade products, informing about the waste pyramid and “avfallstrappan” (directly translated to waste staircase). 

Minimize!

Single-use products will soon be a distant memory as we will avoid single-use products as much as possible. In those occasions where we need to use these kinds of products we will opt for products that are as sustainable as possible. 

 

Digitalize!

We will kindly ask our exhibiting companies to reduce the amount of give-away products at the fair and primarily bring more environmental friendly products. Instead of bringing a lot of fliers etc, we request innovative digital solutions and to really make contact with the students. So make sure to update that LinkedIn account and get ready to make some new contacts!

Reuse!

VARM 19 made sure to invest in products that we can reuse this year as well, a really good initiative according to us! We will reuse as many products as possible and make sure that the new things we buy can be used next year.  

 

Inspire!

This year, just like last year, we will not print the 600 catalogues and will instead continue developing our app, VARM mässan. The app will give you all the necessary information about exhibiting companies, a map of the career fair and a schedule of our event. We also work on inspire other career fairs at Chalmers to digitalize their catalog.

Det här kan du göra för att minska ditt klimatavtryck:

  • Välj vegetariskt.
  • Se över dina transporter, kan du cykla eller resa kollektivt.
  • Välj matvaror utan onödiga förpackningar och plast.
  • Använd egen vattenflaska och kaffekopp.
  • Undvik engångs artiklar och ha bestick i väskan.
  • Handla second hand.