Hållbarhet

VARMa HÅLLBARHETSTANKAR 2023

VARMs thoughts about sustainability, for information in English, scroll down.

För oss i VARM 23 är det en självklarhet att göra årets mässa så hållbar som möjligt! Likt de senaste tre åren kommer årets mässa vara hållbarhetsdiplomerad. Vår eventvecka innan mässan samt banketten kommer också genomsyras av ett miljötänk.

Hållbarhetsdiplomeringen innebär en process där en extern aktör granskar vårt arbete och ser till att vi får den ärofyllda hållbarhtsdiplomeringen från SUSA. Diplomeringen grundar sig i hur vi i VARM arbetar med Agenda 2030, FN:s 17 globala mål, där alltifrån energi, biologisk mångfald och minskad ojämlikhet tas i beaktning. Två av målen som vi år har valt att fokusera lite extra på är fattigdom och jämställdhet.

 

Hållbarhetspartner till VARM 2023 – Hand in Hand Sweden

Vi i VARM är glada att presentera Hand in Hand Sweden som hållbarhetspartner till mässan 2023!

Syftet med partnerskapet tillsammans med Hand in Hand är att sprida kännedom och kunskap kring bekämpning av fattigdom runt om i världen. Vi har även i år valt att starta en insamling till Hand in Hands arbete i samband med mässan.

Hand in Hand har ordet:

”Hand in Hands vision är en värld fri från fattigdom. Vårt uppdrag är att bekämpa fattigdomen på det mest hållbara, effektiva och långsiktiga sätt vi vet – genom att sätta människorna det handlar om i förarsätet. Vår utgångspunkt är att de flesta människor både har viljan och förmågan att utvecklas och förbättra sin livssituation. Bara de får förutsättningar och de verktyg som krävs.

En av huvudorsakerna när fattigdom biter sig fast är bristen på jobb och försörjning – och det är främst här våra insatser gör konkret skillnad. Genom organisering i självhjälpsgrupper, utbildning och stöd har över sex miljoner småskaliga entreprenörer sett dagens ljus. Med en stabilare inkomst, ett socialt skyddsnät och stärkt motståndskraft mot kriser kan människor börja ta makten över sitt liv och sin framtid.”

Mer information om Hand in Hand och deras arbete finns på Hand in Hands hemsida. www.handinhandsweden.se

Ladda ner vår app!

Även i år vägrar vi att trycka upp 600 fysiska kataloger och fortsätter utvecklingen av vår app, Career Fairs! Finns att ladda ner på App store och Google play. I appen hittar du information om alla deltagande företag, monterkarta samt schema över eventveckan & event-scenen, allt du behöver veta helt enkelt!

 


VARMs THOUGHTS ABOUT SUSTAINABILITY ON A DIGITAL CAREER FAIR

 

For us in VARM 23, it is given to make this year’s fair as sustainable as possible! Like the last three years, this year’s fair will be sustainability certified. Our varm-up week before the fair and the banquet will also have an environmental focus. The sustainability certification involves a process where an external actor examines our work and ensures that we receive the prestigious environmental certification from SUSA. The sustainability diploma is based on how we in VARM work with Agenda 2030, the UN’s 17 global goals, where everything from energy, biodiversity and reduced inequality are taken into account. Two of the goals that we have chosen to focus a little extra on this year are poverty and gender equality.

 

Sustanability partner to VARM 2023 – Hand in Hand Sweden

We in VARM are happy to present Hand in Hand Sweden as a sustainability partner for the fair in 2023!

The purpose of the partnership together with Hand in Hand is to spread awareness and knowledge about combating poverty around the world. This year we have also chosen to start a fundraiser for Hand in Hand’s work in connection with the fair.

Hand in Hand has the floor:

”Hand in Hand’s vision is a world free from poverty. Our mission is to fight poverty in the most sustainable, efficient and long-term way we know how – by putting the people involved in the driver’s seat. Our starting point is that most people have both the will and the ability to develop and improve their life situation. Only they get the prerequisites and the necessary tools.

One of the main reasons when poverty takes hold is the lack of jobs and livelihoods – and this is mainly where our efforts make a concrete difference. Through organization in self-help groups, training and support, over five million small-scale entrepreneurs have seen the light of day. With a more stable income, a social safety net and strengthened resilience to crises, people can begin to take control of their lives and their futures.”

More information about Hand in Hand and their work can be found on the Hand in Hand website.

www.handinhandsweden.se

 

Download our app!

This year, just like last year, we will not print the 600 catalogues and will instead continue developing our app, Career Fairs! Avaliable for download on app store and google play. The app will give you all the necessary information about exhibiting companies, a map of the career fair and a schedule of our event. We also work on inspire other career fairs at Chalmers to digitalize their catalog.

Hjälp oss att minska VARM-mässans klimatavtryck!

  • Gå, cykla eller åk kollektivt till mässan
  • Välj vegetarisk mat
  • Källsortera ert avfall och minimera engångsartiklar
  • Använd egen vattenflaska och kaffekopp
  • Ta endast emot give-aways som ni har nytta av